top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה. תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קל שפציעתו העיקרית היא פציעה עם רסיס בעורף .

41

מספר נפג"מ

  • אתה עומד ומסוגל ללכת

  • הנך בהכרה מלאה ומבין את שמתרחש. אתה יודע שנפגעת אך אינך יודע בדיוק מה קרה ואת חומרת הגיעה.

  • אתה מתלונן על כאב באזור העורף ואתה מתנהג כלחוץ מהאירוע באופן כללי.

  • לשאלת המטפל – מעבר לכאב המקומי אין לך תלונות נוספות ואתה מסוגל להזיז את הגפיים כרגיל.

  • אתה נושם באופן רגיל.

.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש
מצבך נשאר ללא שינוי.
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page