top of page
bar bystanders.png

כל אחד יכול להציל חיים!

כשכל דקה קובעת...

מצב חירום רפואי יכול להתרחש בכל מקום, לכל אחד. כל אחד מאתנו עלול למצוא את עצמו חווה מצב חירום מסכן חיים, או עד למצב כזה. ברגעים אלו כל דקה יכולה להוות את ההבדל בין חיים ומוות.

לעתים קרובות פעולות פשוטות שיתבצעו בדקות הראשונות על ידי עובר אורח, עוד לפני הגעת צוותי ההצלה, הן אלו שיצילו חיים. ועם זאת, רבים אינם עוברים קורס עזרה ראשונה בסיסי למרות המודעות לחשיבות הרבה. ומהאנשים שעברו קורס, רבים מודים בכך שאינם מרגישים בטוחים מספיק כדי לפעול במצב חירום.

סימדיק טראומה שמה לעצמה להגיע לכמה שיותר אנשים ולהקנות להם כישורים מצילי חיים באופן שמאפשר התגברות על החסמים הפסיכולוגיים והטכניים שמנעו מרבים להגיע לקורס רגיל. ככל שיותר אנשים ידעו כיצד לפעול, יינצלו חיי אדם. וכל המציל נפש אחת - כאילו קיים עולם מלא.

bottom of page