top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה. תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קל מאד שלא נפגע פיזית אך סובל מחרדה לאחר שנוכח באירוע עם נפגעים רבים.

34א

מספר נפג"מ

  • אתה בהכרה מלאה.

  • אתה מסוגל ללכת והנך מסתובב נסער בזירת האירוע. לא נפגעת פיזית אך אתה לחוץ מאד מהאירוע הקשה שחווית ומהפתאומיות שבה הדבר התרחש.

  • אתה ניגש למטפלים באופן לחוץ (גם מפריע להם מעט בעבודתם) - אתה יכול לצעוק/לדבר/לבכות וכדומה.

  • אם אתה נשאל על ידי המטפלים, אתה לא חושב שנפגעת ולא כואב לך כלום.

  • אתה מציג סימני חרדה ומבקש לשוב ולספר את מה ש'ראית'.

.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש
בשלב הראשוני המטפלים יהיו עסוקים בטיפול בנפגעי הגוף, אולם בשלב מאוחר יותר לאחר שפונו הנפגעים הקשים עליך לגשת אליהם שוב, לשאול מה קורה ולהציג את סימני החרדה.

שים לב ליחס המטפלים אליך.

לאורך התרחיש מצבך אינו משתנה

מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page