top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה. תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קל שפציעתו העיקרית היא שבר פתוח ברגל.

28

מספר נפג"מ

  • אתה  נמצא בתנוחת ישיבה נתמכת או שכיבה. אינך יכול לקום.

  • הנך בהכרה מלאה ומבין את שמתרחש. אתה לחוץ מהפציעה.

  • אתה מתלונן על כאב חזק ברגל הפצועה.

  • לשאלת המטפל – אתה מסוגל להניע את אצבעות הרגליים.

  • אתה נושם באופן רגיל.

.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש
מצבך נשאר ללא שינוי.
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page