top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה.

תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קל שפציעתו העיקרית היא פצע דקירה שטחי באזור המותן.

25

מספר נפג"מ

  • אתה עומד ומסוגל ללכת.

  • הנך בהכרה מלאה ומבין את שמתרחש.

  • התלונה העיקרית היא כאב מקומי במקום הפציעה במותן ולחץ מהאירוע.

  • אתה נושם באופן רגיל.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש

מצבך נשאר ללא שינוי לאורך התרחיש.

מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page