top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה.

תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קל-בינוני שפציעתו העיקרית היא פגיעת חזה כתוצאה מירי באזור בית השחי.

19

מספר נפג"מ

  • אתה נמצא עומד, מהלך ומסתובב בזירה בחוסר מנוחה.

  • הנך בהכרה מלאה, מבין את שמתרחש.

  • אינך יודע אם נפצעת והיכן אך אתה מתלונן שקצת קשה לך לנשום.

      שים לב: אל תפנה את תשומת לבו של המטפל לפצע בבית השחי - עליו לגלות את הפצע הנסתר במהלך הבדיקה.

  • אתה נושם נשימות מהירות מעט אך אינך מרגיש במצוקה ממש ואתה יכול לדבר במשפטים שלמים מבלי צורך לעצור ולקחת אוויר.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה

שים לב:  נשום כרגיל ורק בהגעת המטפל הראשון אליך שנה את קצב נשימותיך לפי ההנחיות.

אל תמשיך בשינוי קצב נשימותיך לאורך זמן. במידת הצורך, חזור לנשימות תקינות ובמידה והמטפל בודק את נשימותיך, התאם אותן שוב לקצב המבוקש. במידה ואינך מרגיש טוב (סחרחורות/עקצוצים ונימול/כל תחושה חריגה אחרת) חזור לנשום בקצב הרגיל.

במהלך התרחיש

המצב הנשימתי אינו משתנה לאורך התרחיש – אין החמרה ואין שיפור.

מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page