top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה. תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קשה שפציעתו העיקרית היא פגיעת ראש כתוצאה מירי.

1

מספר נפג"מ

  • אתה נמצא בתנוחת שכיבה.

  • הנך מעורפל הכרה 'שקוע' מאד, אינך מגיב לפניות מילוליות אליך אך משמיע קולות רפים בתגובה למגע פיזי.

  • אתה נושם נשימות איטיות ועמוקות.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה

שים לב:  נשום כרגיל ורק בהגעת המטפל הראשון אליך שנה את קצב נשימותיך לפי ההנחיות.

אל תמשיך בשינוי קצב נשימותיך לאורך זמן. במידת הצורך, חזור לנשימות תקינות ובמידה והמטפל בודק את נשימותיך, התאם אותן שוב לקצב המבוקש. במידה ואינך מרגיש טוב (סחרחורות/עקצוצים ונימול/כל תחושה חריגה אחרת) חזור לנשום בקצב הרגיל.

במהלך התרחיש
אינך מגיב בכל מהלך התרחיש.
אתה עוצם עיניך ומפסיק להגיב גם לכל מגע פיזי. הנשימות הופכות להיות יותר איטיות ופחות סדירות.

במידה ולא 'פונית לבית החולים', יש להתאים את תנוחת הגוף לתנוחה המודגמת באיור לעיל.

15:00
40:00
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page