top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה.

תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קל שפציעתו העיקרית היא דקירה וסכין תקועה בגב עליון בארוע חבלני.

83

מספר נפג"מ

  • אתה עומד ומסוגל ללכת.

  • הנך בהכרה מלאה, מבין את שמתרחש.

  • אתה מספר שהרגשת חבטה קשה בעורף ומתלונן על כאב מקומי במקום הפגיעה. אינך יודע את חומרת הפגיעה.

  • מעבר לכאב המקומי אין לך כאבים נוספים.

  • אתה נושם באופן רגיל.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש

מצבך נשאר ללא שינוי לאורך התרחיש.

מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page