top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה. תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב בינוני שפציעתו העיקרית היא פגיעה בעמוד השידרה עקב פגיעה בגב מרסיס.

82

מספר נפג"מ

.

  • אתה נמצא בתנוחת שכיבה על הצד.

  • הנך בהכרה מלאה ומבין את שמתרחש. אינך יכול לקום ובקושי מזיז את אצבעות הרגליים.

  • אתה לחוץ מאד מהמצב סביבך ומכך שאינך יכול לזוז. אתה נראה לחוץ אך שקט.

  • אתה נושם באופן רגיל.

שים לב: הפגיעה שמסכנת אותך במיוחד היא הפגיעה בעמוד השידרה אולם במצב זה אתה משחק את תפקיד הנפגע הלחוץ שאינו מדבר ואינו נותן מידע למטפלים מעבר למה שנשאל. רק אם המטפל שואל אותך לגבי פציעות נוספות, או ששואל שאלות ספציפיות לגבי תחושה ברגליים, היכולת להניע את אצבעות הרגליים וכדומה אתה נותן לו את המידע שיכוון אותו לפציעה בעמוד השדרה

.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש
רק במידה ואתה נשאל שאלות ספציפיות מתאימות על ידי המטפל - ענה באופן הבא:
  • יש לך כאב חד ושורף באמצע הגב

  • אתה מסוגל להזיז מעט את אצבעות הרגליים אך אתה מרגיש כאילו הן 'נרדמו' (נימול)

  • כשנוגעים ברגליך אתה מרגיש זאת אבל בצורה עמומה

במידה והזיזו אותך בצורה זהירה מאד עם דגש על תזוזה מינימלית - מצבך נשאר ללא שינוי.
במידה והמטפלים לא זיהו את הפגיעה בעמוד השידרה ו/או הזיזו אותך תוך כדי תנועות פתאומיות, אתה מתלונן שכעת אינך חש דבר ברגליים ואינך מסוגל להזיז אותן כלל. במידה והגעת למצב זה - אתה נשאר 'משותק' עד לסוף התרחיש.
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page