top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה. תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב בינוני/קשה שפציעתו העיקרית היא קטיעת שוק.

62

מספר נפג"מ

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
  • אתה נמצא בתנוחת ישיבה.

  • אתה בהכרה מלאה, לחוץ מהפציעה, חש בכאב וצועק בקול רם.

  • אתה נושם נשימות רגילות ולעתים מעט מהירות מלחץ ומכאב (אין צורך להתמקד בנשימות)

  • דימום: בהתקרב המטפל הראשון, לחץ על הכפתור להפעלת מנגנון הדימום הפעיל.

במהלך התרחיש
ברגע שהמטפל כורך חוסם עורקים מעל מקום הפציעה – הדימום ייעצר ואפשר ללחוץ על הכפתור להפסקת פעולת המנגנון. במידה וחוסם העורקים מוסר, חזור להפעילו.
 
במידה והדימום לא נעצר ע"י המטפלים בעזרת חוסם עורקים:
אתה מתנהג כישנוני ונוטה להירדם.

 

 

אתה 'מאבד את ההכרה', עוצם עיניים ומפסיק להגיב. לאחר כדקה הפסק ללחוץ על מנגנון הדימום.

10:00
25:00
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page