top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה. תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קשה מאד הסובל מכוויה קשה באזור הבטן.

55

מספר נפג"מ

  • אתה נמצא בתנוחת ישיבה.

  • אתה בהכרה מלאה ומבין את שמתרחש.

  • אתה מתלונן על כאב חזק ושורף בבטן.

  • אתה מתקשה לדבר מעוצמת הכאבים וכולך מרוכז בו.

  • אתה נושם באופן רגיל.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש
מצבך נשאר ללא שינוי.
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page