top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה. תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קל מאד שלא נפגע פיזית אך סובל מחרדה לאחר שנוכח באירוע עם נפגעים רבים.

34ב

מספר נפג"מ

  • אתה בהכרה מלאה.

  • אתה עומד או יושב במקום, בוהה קדימה ואינך מגיב לפונים אליך. אתה יכול 'לבכות' בשקט.

  • לא נפגעת פיזית, אך אתה לחוץ מאד מהאירוע הקשה שחווית ומתנהג כמנותק מהסביבה.

  • אינך עונה לשאלות המטפלים, אך אתה משתף פעולה ונלווה אליהם במידה ותתבקש.

.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש
בשלב הראשוני המטפלים יהיו עסוקים בטיפול בנפגעי הגוף, אולם בשלב מאוחר יותר לאחר שפונו הנפגעים הקשים עליך לגשת אליהם שוב, לשאול מה קורה ולהציג את סימני החרדה.

שים לב ליחס המטפלים אליך.

לאורך התרחיש מצבך אינו משתנה.

מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page