top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה. תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קל שפציעתו העיקרית היא שבר סגור ברגל.

32

מספר נפג"מ

  • אתה  נמצא בתנוחת ישיבה נתמכת או שכיבה. אינך יכול לקום או להזיז את הרגל.

  • הנך בהכרה מלאה ומבין את שמתרחש.

  • אתה מתלונן על כאב חזק בשוק.

  • לשאלת המטפל – אתה מרגיש את כף הרגל ומסוגל להניע את אצבעות הרגליים אך הדבר מחמיר את הכאב בשוק.

  • אתה נושם באופן רגיל.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש
מצבך נשאר ללא שינוי.
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page